Partner Pack er FSC certificeret. Det er vi stolte af!  

FSC 10 grundprincipper

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier, som er en slags grundlov for FSC. Principperne og kriterierne gælder for FSC-certificerede skove i hele verden. Fordi skove i verden ikke er ens, udvikler de nationale FSC-kontorer - fx FSC Danmark - en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder, men altid er i overensstemmelse med de internationale principper og kriterier. Både de internationale principper og kriterier og de nationale skovstandarder udvikles af repræsentanter fra skovbruget, miljøorganisationer og sociale organisationer i konsensus.

Du kan se FSC's principper og kriterier herunder. Du kan læse mere om den danske FSC-skovstandard og skovcertificering HER.

1: Overholdelse af lovgivning
Skovejeren skal overholde alle gældende love, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

2: Arbejdstagernes rettigheder og ansættelsesvilkår
Skovejeren skal opretholde og/eller forbedre arbejdstagernes sociale og økonomiske velfærd.

3: Oprindelige folks rettigheder
Skovejeren skal identificere og respektere oprindelige folks juridiske og hævdvundne rettigheder til at besidde, anvende og forvalte jord, territorier og ressourcer, der berøres af driftsaktiviteter.

4: Forholdet til lokalsamfundet
Skovejeren skal bidrage til at fastholde eller styrke lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd.

5: Skovens goder
Skovejeren skal forvalte skovejendommens mange produkter og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller styrke den økonomiske bæredygtighed og de miljømæssige og sociale fordele.

6: Miljøværdier og påvirkning
Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller genoprette skovejendommens økosystemtjenester og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde negative miljøpåvirkninger.

7: Driftsplanlægning
Skovejeren skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens politikker og målsætninger. Planen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risikoen forbundet hermed. Driftsplanen skal holdes opdateret med information fra overvågningen, således at der sikres en fleksibel drift, som løbende kan tilpasses de faktiske forhold. Dokumentation omkring planlægning og procedurer skal være tilstrækkelig til at kunne instruere personale, informere berørte interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

8: Overvågning og vurdering
Skovejeren skal kunne dokumentere, at overvågning og evaluering i forhold til at nå driftsmålene finder sted, samt konsekvenser af driften. Indsatsen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risici ved driften. Formålet er at implementere en fleksibel drift.

9: Høje bevaringsværdier
Skovejeren skal bevare og/eller fremme høje bevaringsværdier inden for skovejendommen ved at følge forsigtighedsprincippet.

10: Gennemførelse af driften
Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejeren på skovejendommen, skal vælges og gennemføres i hen-hold til skovejerens økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier.

FSC Certificering

Bag FSC-certificerede produkter ligger et system, der kontrollerer træets oprindelse. Dette system sikrer, at træ fra FSC-certificerede skove kan spores hele vejen frem til forbrugeren.

For at bruge FSC-mærket skal enhver organisation, som er involveret i produktion og fremstilling af FSC-produkter, være FSC-certificeret.

Vi er ICCP certificeret

Partner Pack er certificeret til at fremstille træemballage af indkøbt afbarket og varmebehandlet træ. Certificeringen er udstedt af Miljø- og Fødevareministeriet.

Vores IPPC godkendelsesnummer er: DK-8202 som påstemples emballagen efter gældende regler. Certifikatet er på dansk og engelsk og kan downloades til højre for teksten.

Certificeringen betyder at vores emballage er fremstillet i henhold ISPM nr.15 og må bruges til eksport til hele verdenen.

Har du spørgsmål hertil er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Partner Pack ApS
Stadionvej 16, Horne
6800 Varde

CVR: 40105077

+45 93 87 22 60

info@partnerpack.dk